William V. Rathvon, a child eyewitness of The Gettysburg Address

Performed by William V. Rathvon
February 12, 1938

[not yet transcribed]